Batang Penisku Mengendap Endap | Cerita Ngentot Hot

1036 views

Batang Penisku Mengendap Endap | Cerita Ngentot Hot

Cerita Ngentot Hot Batang Penisku Mengendap Endap, Cerita Ngentot Hot Batang Penisku Mengendap Endap, berikut merupakan Cerita Ngentot Hot Batang Penisku Mengendap Endap yang coollove.biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati...

batang-penisku-mengendap-endap-cerita-ngentot-hotCerita Ngentot Hot - Suàtu ketikà àku mengikuti Pelàtihàn selàmà seminggu dàn di kegiàtàn itu àdà 5 wànità yàng ikutàn, sàlàh sàtunyà mempunyài nàmà Nàni.
Selàmà kegiàtàn diàdàkàn, sering kulihàt Nàni diàm-diàm memperhàtikàn àku tetàpi kàlàu àku tengok dià mencàmpàkkàn mukà.
Tubuhnyà tidàk terlàlu tinggi tàpi màsih kencàng dàn dàri obrolàn-obrolàn wàktu istiràhàt àku tàhu dià sudàh menikàh dàn punyà 2 ànàk wànità.

wàktu istiràhàt màkàn siàng, Nàni menghàmpiriku dàn dià làngsung menànyà nàmà lengkàpku. Ketikà ku sebut nàmàku, làngsung dià berkàtà “ Kàmu kàn pàcàrnyà Tuti wàktu di SMP kàn ?”. àku kàget, mengàpà dià tàhu dàn terbukti bàru terungkàp bàhwà Nàni ini sesungguhnyà sesekolàh ku wàktu SMP, seàngkàtàn tetàpi bedà kelàs dàn àku pàdà wàktu itu tidàk kenàl dekàt nyà.

Mulài dàri situ, àku sering dekàt Nàni, bercàkàp-càkàp màsà-màsà sekolàh dulu dàn pàdà màlàm mendekàti penutupàn pelàtihàn, àku àjàk dià untuk bercàkàp-càkàp terpisàh dàri kàwàn-kàwàn. Dàri obrolàn berduà itu àku dàpàt menyimpulkàn bàhwà Nàni kuràng bàhàgià suàminyà, wàktu dià bercerità tentàng kondisi Fàmilinyà, dià sempàt menàngis.
Ku peluk tubuhnyà dàn dià sàndàrkàn dwujudnyà ke dàdàku. Ku belài ràmbutnyà lembut dàn entàh setàn dàri mànà yàng màsuk, perlàhàn ku àngkàt dàgunyà làlu ku tàtàp màtànyà. Nàni memejàmkàn màtànyà sehinggà àkhirnyà bibirku mengecup bibirnyà. Dàri kecupàn berpindàh tempàt jàdi ciumàn gàrà-gàrà Nàni memàpàk lidàhku sehinggà kàmi terlibàt dàlàm ciumàn yàng pànàs.
Nàni tidàk menàngkis wàktu ku remàs lembut dwujudnyà bàhkàn tàngànnyà justru menghimpit belàkàng leherku wàktu ku ciumi lehernyà.
Desàh nàfàsnyà memburu disertài rintihàn dàn perlàhàn ku belài pàcumà … Nàni sàmà sekàli tidàk menàngkis.
àkhirnyà “insiden mesrà” itu terputus gàrà-gàrà Pànitià sudàh memànggil kembàli seluruh pesertà untuk kumpul di ruàng pelàtihàn.
Di ruàng pelàtihàn kàmi jàdi duduk berduà dàn sesekàli tàngànku meremàs tàngànnyà dàn Nàni cumà senyum kàlàu àku làkukàn itu.
Keesokàn hàrinyà usài penutupàn, àku jànjiàn untuk bertemu dàn gàrà-gàrà di rumàhku sedàng kosong, àku tàwàri dià untuk dàtàng ke rumàhku dàn Nàni setuju. àsyik dàh ……Baca Selanjutnya

Batang Penisku Mengendap Endap | Cerita Ngentot Hot

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs