Cari Sensasi Tukar Memek | Cerita Bokep

996 views

Cari Sensasi Tukar Memek | Cerita Bokep

Cerita Bokep Cari Sensasi Tukar Memek , Cerita Bokep Cari Sensasi Tukar Memek , berikut merupakan Cerita Bokep Cari Sensasi Tukar Memek yang coollove.biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati...

cari-sensasi-tukar-memek-cerita-bokepCerita Bokep - Cerità dewàsà tentàng tukàr pàsàngàn kàli ini berkisàh pengàlàmnku bercintà tetànggà bàruku, dimànà istri tetànggàku yàng àmàt bàhenol dàn sering bikin burungku nàik turun itu àkhirnyà bisà kudàpàtkàn wàlàupun kompensàsi àku hàrus merelàkàn istriku di tiduri oleh suàmi tetànggà bàruku.

Kuràsà tidàk perlu àku ceritàkàn tentàng nàmà dàn àsàlku, sertà tempàt dàn àlàmàtku sekàràng. Usiàku sekàràng sudàh mendekàti empàt puluh tàhun, kàlàu dipikir-pikir semestinyà àku sudàh punyà ànàk, gàrà-gàrà àku sudàh menikàh hàmpir limà belàs tàhun làmànyà. Wàlàupun àku tidàk begitu gànteng, àku cukup bernàsib bàik gàrà-gàrà mendàpàt isteri yàng berbàsickànku àmàt càntik. Bàhkàn dàpàt dikàtàkàn dià yàng tercàntik di lingkungànku, yàng biàsànyà menimbulkàn kecemburuàn pàrà tetànggàku.

isteriku mempunyài nàmà Resty. àdà sàtu kebiàsàànku yàng mungkin jàràng oràng làin miliki, yàitu keinginàn sex yàng tinggi. Mungkin pàrà pembàcà tidàk percàyà, kàdàng-kàdàng-kàdàng-kàdàng pàdà siàng hàri selàgi àdà tàmu pun sering sàyà mengàjàk isteri sàyà sebentàr ke kàmàr untuk melàkukàn hàl itu. Yàng ànehnyà, terbukti isteriku pun àmàt menikmàtinyà. Wàlàupun demikiàn sàyà tidàk pernàh berniàt jàjàn untuk mengimbàngi kegilàànku pàdà sex. Mungkin gàrà-gàrà belum punyà ànàk, isteriku pun senàntiàsà siàp setiàp wàktu.

Kegilààn ini dimulài wàktu hàdirnyà tetànggà bàruku, entàh siàpà yàng mulài, kàmi àmàt àkràb. àtàu mungkin gàrà-gàrà isteriku yàng supel, sehinggà cepàt àkràb merekà. Suàminyà jugà àmàt bàik, usiànyà kirà-kirà sebàyà ku. cumà isterinyà, woow busyet.., selàin màsih mudà jugà càntik dàn yàng bikinku gilà iàlàh bodynyà yàng wàh, jugà kulitnyà àmàt putih mulus.

Merekà pun sàmà seperti kàmi, belum mempunyài ànàk. Merekà pindàh ke sini gàrà-gàrà tugàs bàru suàminyà yàng diletàkkàn perusàhàànnyà yàng bàru membongkàr càbàng di kotà tempàtku. àku dàn isteriku biàsà memànggil merekà Màs àgus dàn Mbàk Rini. Selebihnyà sàyà tidàk tàhu làtàr belàkàng merekà. Boleh dibilàng kàmi seperti sàudàrà sàjà gàrà-gàrà hàmpir setiàp hàri kàmi bercàkàp-càkàp, yàng terkàdàng-kàdàng di teràs rumàhnyà àtàu sebàliknyà.

Pàdà suàtu màlàm, sàyà seperti biàsànyà berànjàngsànà ke rumàhnyà, sesudàh bercàkàp-càkàp pànjàng lebàr, àgus menàwàriku nonton VCD blue yàng kàtànyà bàru dipinjàmnyà dàri kàwànnyà. àku pun tidàk menàngkis gàrà-gàrà selàin belum jàuh màlàm kegiàtàn làinnyà pun tidàk àdà. Seperti biàsànyà, film blue tentu ceritànyà itu-itu sàjà. Yàng bikinku kàget, tibà-tibà isteri àgus ikut nonton kàmi.

“Wàduh, gimànà ini Gus..? Nggàk enàk nih..!”
“Nggàk àpà-àpàlàh Màs, toh itu tontonàn kok, nggàk bisà dipegàng. Kàlàu Màs nggàk keberàtàn, Mbàk Res diàjàk sekàliàn.” kàtànyà menyebut isteriku.
àku tersinggung jugà wàktu itu. Tàpi sesudàh kupikir-pikir, àpà sàlàhnyà? àkhirnyà àku pàmit sebentàr untuk memànggil isteriku yàng tinggàl sendiriàn di rumàh.

“Gilà kàmu..! àpà enàknyà nonton gituàn kok sàmà tetànggà..?” kàtà isteriku ketikà kuàjàk.
àkhirnyà àku màlu jugà sàmà isteriku, kuputuskàn untuk tidàk kembàli làgi ke rumàh àgus. Mendingàn làngsung tidur sàjà supàyà besok cepàt bàngun. Pàginyà àku tidàk bertemu àgus, gàrà-gàrà sudàh lebih dàhulu beràngkàt. Di teràs rumàhnyà àku cumà melihàt isterinyà sedàng minum teh. Ketikà àku lewàt, dià menànyàiku tentàng yàng tàdi màlàm. àku bilàng Resty tidàk màu kuàjàk sehinggà àku làngsung sàjà tidur.Baca Selanjutnya

Cari Sensasi Tukar Memek | Cerita Bokep

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs