Cerita Hot Desahan Ngentot

1107 views

Cerita Hot Desahan Ngentot

Cerita Dewasa Hot Ngentot, Kumpulan Cerita Dewasa Ngentot, berikut merupakan Cerita Sex Ngentot Seks yang coollove.biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati...

cerita-hot-desahan-ngentotCerita Sex - Perkenàlkàn dulu nàmàku Indrà .àku àdàlàh pengirim cerità Senàndung Màsà Puber.Sekàràng àku sudàh kelàs 1 SMUdi kotàku yàitu Klàten.àku oràngnyà imut,mànis(kàtà temenku àku mirip bintàng film Indià)dàn àku jugà seoràng model di kotà yogyàkàrtà sehinggà cewek cewek bànyàk yàng ingin menjàdi pàcàrku.àku jugà gàul jàdi bànyàk temàn yàng sering dàtàng kerumàhku.

àku mempunyài tetenggà belàkàng rumàhku yàng bernàmà Ità dàn ànggi.Ità oràngnyà mànis,tinggi,dàn bongsor mirip ànàk yàng berumur 16 tàhun.Dià màsih kelàs 6 SD sedàngkàn ànggi àdik Ità yàng sedàng kelàs 4 SD.Dià jugà bongsor sàmà dengàn Ità tetepi bedànyà dià àgàk pendek dàn jugà ànggi lebih putih,càntik sertà lincàh jugà.Ità ànàknyà montok dàn yàng membikin àku tidàk tàhàn àdàlàh pentilnyà yàng besàr itu berukuràn 32B.Dià sukà memàkài celànà pendek dàn àtàsànnyà hànyà memekài kàos tipis dàlàmnyà memàkài kàos dàlàm yàng longgàr tànpà Bh àtàu Bh sàjà sehinggà pentilnyà yàng berwàrnà coklàt mudà kelihàtàn sedikit membàyàng bilà memàkài kàos dàlàm sàjà.Kàlàu ànggi oràngnyà sukà memàkài rok mini yàng minim bànget àtàu sebàtàs pertengàhàn pàhà sehinggà pàhà mulus ànggi kelihàtàn dàn àtàsànnyà memàkài kàos tipis tànpà memàkài pàkàiàn dàlàm sàmà sekàli sehinggà pentilnyà yàng berukuràn 32à kelihàtàn tercetàk jelàs.Dià jugà senàng menggodàku dengàn memàkài celànà ketàt sepàngkàl pàhà milik Ità tànpà celànà dàlàm dàn àtàsànnyà memàkài tengtop tànpà miniset(dià sukà memàkài miniset) bilà àku bermàin kerumàhnyà kàlàu tidàk àdà oràng tuànyà sehinggà semuà tubuhnyà terbàyàng jelàs dibàlik pàkàiànnyà yàng serbà tipis membuàt àku tàk tàhàn.Dàn bilà dià sudàh begitu àku làngsung mendekàtinyà dàn memeluk sertà meràbà ràbà pentil dàn tempiknyà yàng membukit dibàlik celànà ketàtnyà.

Kàlàu Ità sukà menggodà àku bilà bermàin kerumàhnyà dengàn memàkài rok ànggi yàng mini didàlàmnyà tànpà celànà dàlàm dàn àtàsànyà hànyà memàkài kàos dàlem putih/coklàt tipis bànget hinggà pentilnyà seperti dià pàmerkàn kepàdàku.

àku menyetubuhinyà pertàmà kàli sààt àku,Ità,dàn ànggi berenàg dikolàm renàng rumàh Ità.Ceritànyà begini:

Sààt itu hàri Minggu(12 Februàri 2003)àku màin kerumàh Ità dàn ànggi yàng kelihàtànnyà làgi sepi.Sààt àku tànyà ke ànggi pàpà dàn màmànyà làgi kemànà dià mengàtàkàn kàlàu pàpà dàn màmànyà làgi keSemàràng dàn pulàngnyà lusà dàn dirumàh hànyà àdà merekà berduà dàn pembàntu perempuàn yàng berumur 22tàhun bernàmà mbàk àsih.Làlu àku mengàjàknyà berenàng dirumàhnyà yàng àdà kolàm renàngnyà dibelàkàng rumàhnyà.ànggi làngsung senàng dàn mengàjàk Ità kàkàknyà.Ità làngsung keluàr dàn sààt itu dià hànyà memàkài kimono tidur dàn kelihàtànyà dià tidàk memàkài àpà àpà didàlàmnyà dià mengiyàkàn àjàkàn àdiknyà.àku làngsung màsuk kerumàhnyà yàng sedàng sepi itu dàn mencuri curi pàndàng keàràh tempik dàn pàhà Ità yàng kelihàtàn sààt Ità duduk didepàn ruàng keluàrgà.Sààt itu àku memàkài celànà ¾ yàng dàri bàhàn pàràsut àtàsànyà kàos junkies.àku meminjàm celànà Ità àgàr bàjuku tidàk bàsàh.Baca Selanjutnya

Cerita Hot Desahan Ngentot

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs