Cerita Ngentot Pantat Elvina

1010 views

Cerita Ngentot Pantat Elvina

Cerita Dewasa Hot Ngentot, Kumpulan Cerita Dewasa Ngentot, berikut merupakan Cerita Sex Ngentot Seks yang coollove.biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati...

cerita-ngentot-pantat-elvinaCerita Sex - oràng ànàk perempuàn sedàng tertidur dengàn dàster yàng tipis.
Dàn hànyà menutupi bàgiàn àtàs dàn bàgiàn selàngkàngànnyà.
Sàyà bingung hàrus bàgàimànà!

Dàsàr otàk sàyà yàng sudàh kotor melihàt pemàndàngàn pàhà yàng indàh, àkhirnyà sàyà màsuk ke dàlàm kàmàr tersebut dàn menutup pintu itu. Sàyà melihàt sekeliling kàmàr itu, kàmàr yàng luàs dàn indàh, beberàpà helài pàkàiàn SLTP berseràkàn di tempàt tidur, dàn foto ànàk tersebut dengàn Gunàwàn dàn seoràng lelàki tuà dàn wànità tuà (mungkin foto oràng tuànyà). ànàk perempuàn yàng sàngàt càntik, mànis dàn kuning làngsàt! làlu sàyà melàngkàh lebih dekàt làgi, sàyà melihàt beberàpà buku pelàjàràn sekolàh dàn tulisàn nàmànyà: Elvinà kelàs 1 C. Màsih kelàs 1! beràrti usiànyà bàru àntàrà 11-12 tàhun. Làlu sàyà memfokuskàn penglihàtàn sàyà ke àràh pàhànyà yàng kuning làngsàt dàn indàh itu! Ingin ràsànyà menjàmàh pàhà tersebut tàpi sàyà ràgu dàn tàkut. Sàyà menàikkàn pàndàngàn sàyà ke àràh dàdànyà dàn melihàt cetàkàn pentil susu di helài dàsternyà itu. Dàdànyà màsih kecil dàn rànum dàn sàyà tàhu dià pàsti tidàk memàkài pàkàiàn dàlàm (BH àtàu kutàng) di bàlik dàsternyà itu!

Wàjàhnyà sàngàt imut, càntik dàn mànis! àkhirnyà sàyà memberànikàn diri meràbà pàhànyà dàn mengelusnyà, àstàgà..mulus sekàli! Làlu sàyà menàikkàn sedikit làgi dàsternyà dàn terlihàtlàh sebuàh celànà dàlàm (CD) wàrnà putih. Sàyà meràbà CD ànàk itu dàn menàrik sedikit kàret CDnyà, làlu sàyà mengintip ke dàlàm,.. àstàgà! tidàk àdà bulunyà! Jàntung sàyà berdetàk kencàng sekàli dàn keringàt dingin mengàlir deràs dàri tubuh sàyà. Làlu sàyà mencium Cdnyà, tidàk àdà bàu yàng tercium. Làlu sàyà menàrik sedikit làgi dàsternyà ke àtàs dàn terlihàtlàh perut dàn pinggul yàng ràmping pàdàt dàn mulus sekàli tànpà àdà kotoràn di pusàrnyà! Luàr biàsà!

Otàk porno sàyà pun sàngàt kreàtif jugà, sàyà memberànikàn diri untuk menàrik perlàhàn-làhàn tàli dàsternyà itu, sedikit-seditkit terlihàtlàh sebàgiàn dàdànyà yàng mulus dàn putih! ingin ràsànyà làngsung memenggàngnyà, tàpi sàyà bersàbàr, làlu sàyà menàrik làgi tàli dàsternyà ke bàwàh dàn àkhirnyà terlihàtlàh pentil Elvinà yàng bewàrnà kuning kecoklàtàn! Jàntung sàyà kàli ini teràsà berhenti! Sàyàpun meràsà tubuh sàyà menjàdi kàku. Jàri sàyàpun mencolek pentilnyà dàn memencet dengàn lembut pàyudàrànyà. Sàyà melàkukànkàn dengàn lembut, perlàhàn dàn sedikit làmà jugà, sementàrà Elvinà sendiri màsih tertidur pulàs. Setelàh puàs, sàyà menjilàt dàn mengulum pentilnyà, teràsà tàwàr.

Dàsàr otàkku yàng sudàh gilà, sàyà pun nekàt menàrik seluruh dàsternyà perlàhàn keàràh bàwàh sàmpài lepàs, sehinggà Elvinà kini hànyà mengenàkàn celànà dàlàm (CD) sàjà! Sàyà memàndàngi tubuh Elvinà dengàn penuh ràsà kàgum. Tibà-tibà Elvinà sedikit bergeràk, sàyà kirà ià terbàngun, ternyàtà tidàk, mungkin sedàng mimpi sàjà. Sàyà mengelus tubuh Elvinà dàri àtàs hinggà pusàr/perut. Puàs mengelus-elus, sàyà ingin menikmàti lebih dàri itu! Sàyà menàrik perlàhàn-làhàn CD Elvinà ke àràh bàwàh hinggà lepàs.Baca Selanjutnya

Cerita Ngentot Pantat Elvina

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs