Cerita Sex Nafsu Si Payudara Besar

1051 views

Cerita Sex Nafsu Si Payudara Besar

Cerita Sex Bercinta, Cerita Dewasa Bercinta, berikut merupakan cerita Sex Bercinta yang coollove.biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati...

cerita-sex-nafsu-si-payudara-besarCerita Sex - Kisàh ini berlàku pàdà diriku bermulà 2 tàhun dàhulu dàn telàh berterusàn sehinggà kini. àku tidàk mintà ià berlàku kerànà sebelum ini àku memàng hidup bàhàgià disàmping isteriku yàng càntik dengàn 7 oràng ànàk. Tiàdà àpà-àpà kekuràngàn pàdà isteriku. Dàlàm bilik tidurpun isteriku màsih hebàt. Dià dàpàt melàkukàn àpà sàhàjà àsàlkàn kàmi puàs ketikà bersàmà.
Bàpà mertuàku meninggàl dunià pàdà tàhun 1991, meninggàlkàn emàk mertuàku dengàn 3 oràng ànàk yàng màsih menuntut di sekolàh rendàh. àdik beràdik isteri kesemuànyà 14 oràng, begitu ràmài tetàpi semuànyà sudàh membàwà diri màsing-màsing, àdà yàng telàh berkàhwin dàn àdà yàng berhijràh ke bàndàr kerànà bekerjà. àkhirnyà tinggàl 3 oràng yàng màsih kecil menemàni emàk mertuàku di kàmpung.
Sejàk kemàtiàn bàpànyà, isteriku semàkin ràpàt dengàn emàknyà dàn àku bertindàk membàntu menyàrà àdik-àdik ipàrku bersekolàh. Hàmpir setiàp bulàn, kàmi àkàn bàlik ke kàmpung yàng jàràknyà 24 km dàri bàndàr tempàt tinggàl kàmi untuk menjenguk-jenguk merekà. Pàdà setiàp musim cuti, biàsànyà àku àkàn menyewà sebuàh vàn untuk membàwà keluàrgàku dàn mertuàku sertà àdik-àdik ipàrku bercuti ke tempàt-tempàt perànginàn dàn 2 tàhun làlu kàmi kesemuà 13 oràng mengàmbil keputusàn untuk bercuti secàrà pàkàge ke Pulàu Tiomàn melàlui Mersing, Johor. Kàmi mengàmbil pàkàge 4 hàri tigà màlàm dàn àkàn tinggàl di chàlet Kàmpong Sàlàng.
Kàmi tibà di Mersing pàdà jàm 9.30 pàgi dàn terus menuju ke pengkàlàn jeti. Di kàunter tiket, àku menemui àgent percutiàn kàmi dàn dimàklumkàn bàhàwà bot ke Pulàu Tiomàn àkàn bertolàk jàm 11.00 pàgi tepàt. Kàmi diàràh supàyà beràdà di dermàgà selewàt-lewàtnyà jàm 10.45 pàgi. Sementàrà menunggu wàktu yàng ditetàpkàn, kàmi menuju ke restoràn berhàmpiràn dàn màkàn bersàmà-sàmà. àku peràsàn, sejàk dàlàm bàs menuju ke Mersing, emàk mertuàku kuràng bercàkàp dàn semàsà kàmi sedàng màkàn, dià hànyà màkàn beberàpà suàp sàhàjà, itupun hànyà nàsi sàhàjà tànpà làuk, làlu àku menegurnyà.
" Emàk, dàri tàdi sàyà tengok màk senyàp sàjà. Màk tàk sihàt ke ?" Tànyàku tànpà sebàràng jàwàpàn. Isteriku jugà mencelàh. " Emàk, màkànlàh màk, màk sàkit ke?" soàlàn yàng sàmà ditujukàn kepàdà mertuàku. Dengàn suàrà perlàhàn, emàk mertuàku menjàwàb. " Màk tàk pernàh nàik kàpàl, màk ràsà gerun dàn tàkut màbuk." Dàri jàwàpànnyà, àku fàhàm bàhàwà dià tidàk begitu seronok untuk nàik bot. àku cubà menenàngkàn peràsàànnyà dengàn memberitàhunyà. " Emàk jàngàn tàkut, nànti emàk duduk sebelàh dàlàm perut bot. Kàlàu màk duduk ditengàh-tengàh, màk tàk nàmpàk làut jàdi ràsànyà màcàm nàik bàs sàhàjà."
Isteriku mencelàh. "Betul càkàp àbàng àrshàd, màk. Màk duduk di tengàh-tengàh dengàn sàyà dàn budàk-budàk ini semuà. Jàngàn tengok làut." Dengàn penjelàsàn itu, bàru àku lihàt emàk mertuàku tersenyum dàn menceduk làuk sertà terus màkàn dengàn selerànyà.
Tibà màsà untuk bertolàk. kàmi menuju ke dermàgà. ànàk-ànàk dàn àdik-àdik ipàrku sudàh tidàk sàbàr-sàbàr menunggu untuk menàiki bot. Bersàmà-sàmà kàmi, ràmài pelàncong-pelàncong dàri dàlàm dàn luàr negàrà sedàng bersedià untuk menàiki bot. àpàbilà semboyàn dibunyikàn sàhàjà, kàmi semuà bergegàs-gegàs menàiki bot yàng bentuknyà seperti jet jumbo. Ketikà àku mengàjàk emàk mertuàku nàik, dià mintà supàyà nàik kemudiàn sekàli. àku àkur dàn menyuruh isteri dàn ànàk-ànàk sertà àdik-àdik ipàrku nàik dàhulu. Setelàh keàdààn lenggàng àku memimpin emàk mertuàku untuk nàik bot tetàpi àpàbilà sàhàjà hendàk melàngkàh, bot mulà beràyun mengikut ombàk, emàk berpàtàh bàlik kerànà ketàkutàn. àku bertànyà pàdànyà, " Kenàpà màk ?, jom kità nàik." Tetàpi màk mertuàku bàgài tergàmàm. àku fàhàm peràsàànnyà dàn tànpà di sedàri àku menceduk punggungnyà dàn mengàngkàtnyà nàik ke bot. Emàk mertuàku memàut leherku dàn mukànyà disembàmkàn ke leherku. Sesàmpài di àtàs bot, àku cubà menurunkànnyà tetàpi pàutànnyà semàkin kuàt bàgài tidàk màhu melepàskàn àku kerànà ketàkutàn. àku terus membàwànyà ke perut bot dàn meletàknyà diàtàs kerusi. Isteri dàn ànàk-ànàkku ketàwà geli hàti melihàt telàtàh emàk mertuàku. Selepàs itu bàru dià melepàskàn pàutànnyà dileher ku. Ketikà itu tànpà disengàjàkàn, àpàbilà àku melepàskàn tàngànnyà dàri leherku, emàk mertuàku menolehkàn kepàlànyà dàn bibir kàmi bersentuhàn dàn ketikà itu, seperti màsà terhenti, màtà kàmi bertemu dàn àku dàpàt meràsàkàn kehàngàtàn nàfàsnyà membelài wàjàhku. àku hànyà sempàt berkàtà' "Ops. Mààf màk." Dàn emàk mertuàku terus tertunduk màlu. àku bàngun menegàkkàn bàdàn dàn mencuri pàndàng pàdà isteri dàn ànàk-ànàkku jikà merekà terlihàt àpà yàng berlàku tetàpi merekà àsyik mentertàwàkàn kàmi berduà.
Setelàh setengàh jàm ditengàh làutàn, tiàdà àpà-àpà yàng berlàku. àku bergeràk keluàr dàri perut bot dàn berdiri dibelàkàng untuk menikmàti pemàndàngàn disekeliling yàng kelihàtàn dàri jàuh, pulàu-pulàu bertàburàn ditengàh làutàn. Tibà-tibà àku terdengàr nàmàku diteriàk dàn àku bergegàs màsuk ke dàlàm. Emàk mertuàku sedàng tunduk ke bàwàh dàn ditàngànnyà memegàng beg plàstik. àku bertànyàkàn kepàdà isteriku àkàn àpà yàng berlàku. Dià memberitàhu bàhàwà emàk màbuk làut dàn muntàh. àku mengeluàrkàn minyàk kàpàk dàri poketku dàn mengosok-gosok belàkàng leher màk mertuàku. Dià muntàh hinggà keluàr muntàh hijàu tetàpi àpàbilà àku menggosokkàn minyàk dilehernyà dià mendongàk dàn menàrik nàfàs dàlàm-dàlàm. àku duduk disebelàhnyà sàmbil memicit-micit pàngkàl lehernyà. Emàk kelihàtàn semàkin tenàng. Dià melentukkàn kepàlànyà dibàhuku dengàn màtànyà pejàm. " Biàrlàh emàk tidur bàng. Kàlàu tidàk nànti dià muntàh làgi." Selesài isteriku bercàkàp, emàk sendàwà mengeluàrkàn àngin dàri perutnyà. "àbàng peluk màk jàngàn sàmpài dià jàtuh dàri tempàt duduknyà." Pintà isteriku. Tànpà àpà-àpà peràsààn àku memeluk emàk mertuàku dàn memàut pinggàngnyà. Tubuh kàmi bergesel-gesel mengikut àlunàn ombàk yàng menonggàk àrus bot. àku menoleh untuk melihàt isteri, ànàk-ànàk dàn àdik ipàrku. Merekà semuà terlelàp di àyun ombàk. àpàbilà kepàlà emàk mertuàku melurut ke dàdàku, àku menolàknyà semulà kebàhuku.
Tibà-tibà bot menghempàs dengàn kuàt. Ibu mertuàku seàkàn terperànjàt dàn tàngàn kirinyà memàut kuàt ke leherku. Kepàlànyà semàkin eràt dipàngkàl leherku sehinggà àku dàpàt meràsàkàn kehàngàtàn dengusàn nàfàsnyà. Dàdànyà dihimpitkàn kedàdàku. àku tersipu-sipu màlu tetàpi tidàk dàpàt berbuàt àpà-àpà. àku menjeling isteriku làgi tetàpi dià telàh terlelàp lenà dikerusinyà.Baca Selanjutnya

Cerita Sex Nafsu Si Payudara Besar

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs