Desah Nafasnya Kian Keras | Cerita Dewasa Hot

862 views

Desah Nafasnya Kian Keras | Cerita Dewasa Hot

Cerita Dewasa Hot Desah Nafasnya Kian Keras, Cerita Dewasa Hot Desah Nafasnya Kian Keras, berikut merupakan Cerita Dewasa Hot Desah Nafasnya Kian Keras yang coollove.biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati...

desah-nafasnya-kian-keras-cerita-dewasa-hotCerita Dewasa Hot - Pàgi itu àku tengàh sibuk membenàhi kàmàrku. sesuàtu kàmàr perjànjiànàn yàng bàru kutempàti sejàk sàtu bulàn làlu. Màklum, kàmàr sebesàr ukuràn 3×4 meters itu berdinding pàpàn dàn terletàk di bàgiàn belàkàng rumàh berDibàgiànàn kàmàr màndi. àpàlàgi pàpànnyà sudàh bànyàk yàng renggàng dàn berlubàng hinggà bilà màlàm tibà, àngin làkukàn trobosàn màsuk dàn memberikàn hàwà dingin menikàm tulàng. cumà bàgiku, memperoleh kàmàr kost kondisi seperti itu pun iàlàh ànugeràh tersendiri.

yg terlebih dàhulu àku nyàris pàtàh semàngàt ketikà mendàpàti hàrgà sewààn kàmàr yàng ràtà-ràtà àmàt màhàl dàn tàk tergàpài di kotà tempàtku kuliàh di sesuàtu PTN. Hinggà ketikà Bu Hàlimàh pemilik wàrung màkàn sederhànà menàwàriku untuk tinggàl di tempàtnyà hàrgà sewà yàng muràh àku làngsung menyetujuinyà.

Oh yà, Bu Hàlimàh, ibu kostku itu iàlàh seoràng jàndà berusià sekitàr 45 tàhun. Sejàk kemàtiàn suàminyà 7 tàhun làlu, ià tinggàl putri tunggàlnyà Nàstiti. ià màsih sekolàh, kelàs duà di sesuàtu SMTà di kotà itu. Merekà hidup dàri usàhà wàrung màkàn sederhànà yàng dikelolà Bu Hàlimàh dibàntu Yu Nàrsih, seoràng wànità tetànggànyà. Yu Nàrsih cumà menolong di rumàh itu sejàk pàgi hinggà petàng sesudàh wàrung màkàn ditutup. Pembàwààn kesehàriàn Bu Hàlimàh tàmpàk àmàt sàntun. ià senàntiàsà mengenàkàn busànà terusàn pànjàng terlebih bilà tàmpil di luàr rumàh àtàu sedàng melàyàni pembeli di wàrungnyà. Hinggà kendàti berstàtus jàndà mukà lumàyàn càntik, tàk àdà làki-làki yàng beràni iseng àtàu menggodà. “àdà memàng làki-làki yàng memintà ibu untuk menjàdi istrinyà. Tetàpi ibu cumà ingin membesàrkàn Nàstiti sàmpài ià berumàh tànggà. àpàlàgi àmàt sulit mencàri penggànti làki-làki seperti àyàh Nàstiti àlmàrhum,” kàtànyà suàtu ketikà àku mempunyài peluàng berbincàng nyà di suàtu peluàng.

Di tengàh kesibukànku memperbàiki dinding kàmàr, tibà-tibà kudengàr nàdà/suàrà pintu kàmàr màndi dibukà. Làlu tàk làmà berselàng kudengàr nàdà/suàrà pàncàràn àir yàng menyemprot kencàng dàri kàmàr màndi. sesungguhnyà di sànà tidàk àdà kràn àir yàng memungkinkàn menimbulkàn bunyi serupà. Màkà seiring ràsà ingin tàhu yàng nàmpàk tibà-tibà, àku làngsung mencàri celàh lubàng di dinding yàng berDibàgiànàn kàmàr màndi untuk bisà mengintipnyà. àh, terbukti yàng àdà di kàmàr màndi iàlàh Bu Hàlimàh. Wànità itu tengàh kencing sàmbil berjongkok. Mungkin ià àmàt kebelet kencing hinggà begitu berjongkok semprotàn àir yàng keluàr dàri àlàt vitàlnyà menimbulkàn nàdà/suàrà berdesir yàng cukup kencàng sàmpài ke telingàku. àku jàdi tersenyum simpul melihàt kenyàtààn itu. Tàdinyà àku tidàk berniàt melànjutkàn untuk mengintip. Nàmun ketikà sempàt kulihàt pàntàt besàr Bu Hàlimàh yàng membulàt, nàluriku sebàgài làki-làki dewàsà jàdi terpikàt. Posisi jongkok Bu Hàlimàh memàng làkukàn belàànkàngiku. Nàmun gàrà-gàrà ià menàrik tinggi-tinggi dàster yàng dikenàkànnyà, àku dàpàt melihàt pàntàt dàn pinggulnyà.

àh, wànità berkulit kuning itu terbukti belum bànyàk kehilàngàn dàyà pikàtnyà sebàgài wànità. Sàmpài àkhirnyà àku mengàmbil ketetàpàn untuk terus mengintip, melihàt àdegàn lànjutàn yàng dilàkukàn ibu kostku di kàmàr màndi yàng terbukti bikin tubuhku pànàs dingin dibuàtnyà. Betàpà tidàk, sesudàh selesài kencing, Bu Hàlimàh làngsung mencopot dàsternyà untuk digàntungkànnyà pàdà sesuàtu tempàt gàntungàn yàng tersedià. Tàmpàk ià telànjàng bulàt gàrà-gàrà dibàlik dàsternyà ià tidàk mengenàkàn celànà dàlàm màupun kutàngnyà. Jàdilàh àku bisà menikmàti seluruh keindàhàn lekuk-liku tubuhnyà. Bongkàhàn pàntàtnyà tàmpàk àmàt besàr kendàti bentuknyà telàh àgàk menggàntung. Sepàsàng buàh dwujudnyà yàng jugà sudàh àgàk menggàntung, ukurànnyà jugà mempunyài kelompok besàr dihiàsi sepàsàng pentilnyà yàng menjàdi nàik dàn mempunyài wàrnà àgàk coklàk.

Nàmun yàng bikinku kiàn pànàs dingin iàlàh àdegàn lànjutàn yàng dilàkukànnyà sesudàh ià mulài mengguyur àir dàn menyàbuni tubuhnyà. Sebàb sesudàh hàmpir sekujur tubuhnyà dibàluri busà sàbun màndi, ià cukup làmà memàinkàn ke-2 tàngànnyà di ke-2 susu-susunyà. Meremàs-remàs dàn sesekàli memilin puting-putingnyà. Sepertinyà ià tengàh berusàhà, membàngkitkàn dàn memuàsi biràhinyà oleh dirinyà sendiri. Làlu, sàtu tàngàn yàng màsih menggeràyàng dàn meremàs di buàh dwujudnyà, sàtu tàngànnyà yàng làin menelusur ke selàngkàngànnyà dàn berhenti di àlàt vitàlnyà yàng membukit. Kemàluàn yàng cumà sedikit ditumbuhi bulu ràmbut itu, berkàli-kàli diusàp-usàpnyà dàn àkhirnyà sàlàh sàtu jàrinyà làkukàn trobosàn ke celàhnyà. àh, ià jugà mengeluàr-màsukkàn jàrinyà ke liàng kenikmàtànnyà. Bàhkàn seperti tidàk puàs sàtu jàri tengàh tàngànnyà, jàri telunjuknyà pun ikut dimàsukànnyà. Hinggà àkhirnyà ke-2 jàrinyà yàng digunàkàn untuk mencolok-colok vàginànyà.Baca Selanjutnya

Desah Nafasnya Kian Keras | Cerita Dewasa Hot

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs