Istriku Dientoti orang Lain Cerita Sex

1307 views

Istriku Dientoti orang Lain Cerita Sex

Cerita Sex Bercinta, Cerita Dewasa Bercinta, berikut merupakan cerita Sex Bercinta yang coollove.biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati...

istriku-dientoti-orang-lain-cerita-sexCerita Sex - àku dàn istriku yàng bàru menikàh selàmà setàhun, àkhirnyà bisà membeli rumàh sendiri, setelàh selàmà beberàpà bulàn ikut dengàn mertuà. Meski rumàh itu tidàk begitu besàr, nàmun ràsànyà cukup membàhàgiàkàn hàtiku. Bàgàimànà tidàk? Suàmi mànà yàng tàk meràsà bànggà bisà membeli rumàh sendiri, ketimbàng nebeng di rumàh mertuà.

Rumàh yàng kubeli, keberàdàànnyà àgàk jàuh dàri rumàh penduduk làin. Entàh mengàpà, sepertinyà pàrà penduduk di sekitàr rumàh yàng kubeli itu, enggàn berdekàtàn dengànnyà. Bàhkàn sewàktu àku hendàk membeli rumàh itu, àdà penduduk yàng memberitàhuku kàlàu rumàh itu àngker. Kàtànyà àdà penghuninyà.

àku hànyà tersenyum mendengàrnyà. àku mengànggàpnyà sebàgài cerità bohong belàkà. Làgipulà, sebàgài mànusià yàng diberi àkàl dàn pikiràn, kenàpà hàrus tàkut pàdà hàl-hàl mistik seperti itu? Ketimbàng tinggàl bersàmà mertuà, bukànkàh lebih bàik punyà rumàh sendiri?

Semulà, sààt pertàmà istriku melihàt rumàh itu, dià pun mengàtàkàn kàlàu tempàt itu seràm. Istriku yàng màsih mudà itu sebelumnyà memàng selàlu tinggàl bersàmà keluàrgà besàr oràng tuànyà di sebuàh rumàh besàr di lingkungàn yàng ràmài di Sukàbumi. Hàni bàru berusià 20 tàhun. Lebih mudà 6 tàhun dàriku. Sifàtnyà begitu polos dàn jujur. Tubuhnyà làngsing pàdàt dengàn kulit yàng putih bersih. Wàjàhnyà càntik seperti àktris Dinà Lorenzà dengàn ràmbut pànjàng terurài, ià àdàlàh seoràng istri yàng ideàl bàgiku.

Dengàn keyàkinàn yàng kuberikàn, àkhirnyà istriku pun bisà menerimànyà. Setelàh dibersihkàn dàn diràpikàn, kàmi pun pindàh.

Hàri pertàmà kàmi menempàtinyà, tàk àdà hàl-hàl àneh. Itu sebàbnyà keesokàn hàrinyà kukàtàkàn pàdà istriku bàhwà àpà yàng dikàtàkàn oleh oràng-oràng mengenài rumàh itu tàk benàr. Istriku pun semàkin bertàmbàh yàkin dàn percàyà dengàn perkàtàànku. Begitu jugà dengàn hàri selànjutnyà sàmpài enàm hàri kàmi menempàti rumàh itu, tàk àdà hàl-hàl gànjil yàng kàmi àlàmi. Semuà itu semàkin membuàt kàmi yàkin, kàlàu cerità rumàh yàng kàmi tempàti àdà hàntunyà hànyàlàh bohong belàkà.

Hinggà sàmpàilàh pàdà hàri yàng ketujuh....

Hàri itu hàri Kàmis màlàm Jumàt. Sejàk siàng hujàn turun dengàn deràs diikuti oleh àngin kencàng. àku dàn istriku sedàng beràdà di ruàng tengàh menyàksikàn àcàrà televisi, ketikà dàri luàr terdengàr sesuàtu berderàk keràs dàn kemudiàn tumbàng dengàn menimbulkàn suàrà yàng keràs dàn sàngàt mengejutkàn. Sàmpài-sàmpài istriku dibuàt menjerit dàn memelukku kuàt.

Kràààà....k!! Buuummm.....!!!

"Mààss...!"

"Sepertinyà àdà pohon yàng tumbàng," gumàmku sàmbil memeluk tubuh istriku yàng menggigil dengàn wàjàh pucàt ketàkutàn. "Sebàiknyà kulihàt..."

"àku tàkut, Màs," keluh istriku.

"àpà yàng mesti kàutàkutkàn? Tàk àdà àpà-àpà. Sebàiknyà kàu di dàlàm sàjà," sàrànku seràyà melepàskàn pelukàn istriku kemudiàn melàngkàh ke teràs rumàh. Sààt itu kulihàt pohon nàngkà yàng àdà di hàlàmàn rumàhku tumbàng sàmpài ke àkàr-àkàrnyà.

Rupànyà suàrà tumbàngnyà pohon nàngkà itu jugà didengàr oleh wàrgà sekitàr sehinggà merekà pun berdàtàngàn. Kàmi dibuàt terbelàlàk ketikà melihàt tànàh lubàng bekàs àkàr pohon nàngkà itu. Di lubàng tànàh bekàs àkàr pohon nàngkà itu terdàpàt tulàng belulàng mànusià. Entàh tulàng siàpà.

Kàrenà àdà kejàdiàn àneh màkà Pàk Ràmon pun menghubungi polisi. Dokter forensik dàri làbkrim làngsung melàkukàn pemeriksààn terhàdàp keràngkà mànusià itu.

Tànpà sepengetàhuànku, ternyàtà istriku keluàr dàn melihàt keràngkà mànusià itu. Sààt keràngkà itu diàngkàt, tibà-tibà istriku mengeluh sàkit kepàlà kemudiàn jàtuh pingsàn. Hàl itu membuàtku jàdi pànik. Segerà kubopong tubuh istriku màsuk ke dàlàm kàmàr meninggàlkàn màsyàràkàt dàn pàrà petugàs yàng màsih sibuk mengurusi tulàng belulàng itu.

Kejàdiàn màlàm itu segerà berlàlu. àku dàn istriku tidàk berminàt untuk membàhàsnyà làgi. Semuànyà tàmpàk sudàh berjàlàn normàl kembàli sàmpài sekitàr seminggu kemudiàn….. Màlàm itu àku bermimpi àneh.

Dàlàm mimpiku, àku melihàt istriku tengàh bersetubuh dengàn seoràng pemudà. Melihàt hàl itu, tubuhku seketikà menggigil kàrenà emosi. Ingin ràsànyà àku melàbràk keduànyà, nàmun entàh mengàpà seketikà àku tàk màmpu berbuàt àpà-àpà. àkhirnyà àku hànyà bisà melihàt bàgàimànà istriku merintih-rintih dicumbu dàn disetubuhi oleh lelàki làin, yàng sàmàr-sàmàr bisà kulihàt ternyàtà àdàlàh àjàt, muridku sendiri di SMU tempàtku mengàjàr.

àjàt àdàlàh sàlàh seoràng siswà telàdàn di SMU itu. Selàlu menjàdi bintàng kelàs. Dengàn tubuhnyà yàng besàr dàn sehàt, ià selàlu àktif di kegiàtàn-kegiàtàn ekstràkurikuler seperti olàhràgà, pàskibrà màupun orgànisàsi pencintà àlàm. Setàhuku ià àdàlàh seoràng siswà yàng sopàn dàn bàik perilàkunyà.Baca Selanjutnya

Istriku Dientoti orang Lain Cerita Sex

Pencarian Konten:

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs