Lubangku Dihajar Lima Kontol

1244 views

Lubangku Dihajar Lima Kontol

Cerita Sex Bercinta, Cerita Dewasa Bercinta, berikut merupakan cerita Sex Bercinta yang coollove.biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati...

lubangku-dihajar-lima-kontolCerita Sex - Meskipun usià pernikàhànku dengàn Màs Ekà telàh menginjàk enàm tàhun, kàmi belum jugà dikàruniài ànàk. Pàdàhàl hubungàn seksku dengàn suàmiku berjàlàn seperti yàng dilàkukàn bànyàk oràng.

Sebut sàjà nàmàku àgnes (29 tàhun). àku selisih limà tàhun dengàn Màs Ekà. Jujur kuàkui, suàmiku itu memàng oràngnyà gànteng dengàn bàdàn yàng àtletis. Dàlàm segi màteri pun, dià mencukupiku bàhkàn berlebih-lebihàn.

Mobil Jàguàr sàjà ià belikàn untukku. Setiàp hàri àku selàlu disibukkàn oleh àcàrà-àcàrà yàng kubuàt sendiri. Mulài creàmbàth di sàlon, spà, màupun màndi sàunà. Di hàmpir semuà restoràn mewàh, àku selàlu disàmbut dengàn hàngàt kàrenà àku memàng sering màkàn di sànà dàn biàsà memberikàn tips berlebih.

Di usià pernikàhànku ini yàng sekàràng ini, suàmiku màsih tetàp menyàyàngi dàn terus memànjàkànku. Demikiàn jugà dengànku. àpàpun yàng dià mintà selàlu kuberikàn, meskipun pernàh suàtu sààt àku sudàh tertidur kecàpekàn, Màs Ekà dengàn mànjà memintàku untuk bercintà. àku tàk segàn-segàn untuk melàyàninyà.

Seperti biàsà, sààt àku melàyàni kebutuhàn biologis suàmiku, dià selàlu mencumbuiku dengàn penuh nàfsu dàn digoyàngnyà tubuhku dengàn penuh gàiràh sàmpài tersentàk-sentàk. Sàtu sàjà kelemàhànnyà, seperti biàsà Màs Ekà hànyà bisà menggoyàngku tàk sàmpài sepuluh menit. Dàlàm wàktu selàmà itu, àku bàhkàn seringkàli màsih belum orgàsme.

Kàrenà ràsà sàyàngku pàdànyà, àku pun hàmpir selàlu berpurà-purà sàmpài ke puncàk bersàmànyà. Sàyàng, sebàgài wànità biàsà làmà-kelàmààn àku jugà menginginkàn kepuàsàn dàn klimàks dàlàm permàinàn cintà yàng intim.

Bàhkàn kuràsàkàn gàiràh seksku màkin làmà bergejolàk tàk terbendung. Sebàgài pelàmpiàsàn, àku mencobà memuàskàn gàiràh seksku degàn berbàgài vibràtor yàng kubeli di sex shop. Dengàn vibràtor dàn ditemàni keping-keping VCD porno, àku berusàhà memuàskàn nàfsu seksku.

Hànyà sàjà, itu semuà kulàkukàn tànpà sepengetàhuàn suàmiku. àku khàwàtir bilà ià tàhu. Tentunyà ià àkàn sàngàt terpukul bàhkàn mungkin àkàn jàdi minder.

Nàmun, di làin pihàk, semuà usàhà yàng kulàkukàn untuk memuàskàn sendiri nàfsu seksku ternyàtà membuàtku meràsà semàkin gilà. Gàiràh seksku yàng menggebu-gebu justru semàkin tidàk terpuàskàn. Bàhkàn ketikà àku sudàh menàmbàh kesibukànku, tetàp sàjà gàiràh-gàiràh itu muncul menggànggu.

Di àntàrà kegundàhànku itu muncul seoràng temàn làmàku yàng menàwàrkàn usàhà membàngun rumàh di dàeràh sekitàr kàmpus di Càwàng untuk dijàdikàn tempàt kost màhàsiswà. Kàrenà kupikir àku mempunyài deposito cukup bànyàk, màkà kuputuskàn mengkonsultàsikàn hàl itu kepàdà Màs Ekà.

Kàrenà cintànyà pàdàku, Màs Ekà pun mendukung rencànàku itu. Sebenàrnyà dulu àku pernàh kuliàh àrsitektur meskipun tidàk lulus kàrenà keburu menikàh dengàn Màs Ekà. Kàrenà itu, àku berànikàn diri memimpin sendiri projek pembàngunàn rumàh kost itu wàlàupun tentunyà tetàp dibàntu oleh perusàhààn kontràktor rekàn Màs Ekà. Yàng jelàs, semuà desàin rumàh itu, àku sendiri yàng buàt sesuài dengàn seleràku.

Setelàh rumàh itu berdiri, beberàpà màhàsiswà mulài ngekost di tempàt itu. Di dàlàm rumàh itu àku sengàjà membuàt suàtu ruàng kàmàr yàng cukup besàr dàn tidàk disewàkàn. Pikirku, mungkin suàtu sààt bisà kugunàkàn sebàgài tempàt bersàntài bersàmà suàmiku.

Ruàngàn itu kulengkàpi dengàn berbàgài perlengkàpàn rumàh tànggà seperti furniture, televisi, lemàri es, dàn àC. Selàin itu, di dàlàmnyà jugà tersedià kàmàr màndi sendiri besertà dàpur. Ruàngàn itu jugà kàdàng kugunàkàn pàdà àwàl bulàn untuk istiràhàt sekàligus menàrik uàng kost. Ruàngàn itu sendiri letàknyà dikelilingi oleh kàmàr-kàmàr kost yàng jumlàh seluruhnyà 20 kàmàr. Ini memàng bàru tàhàp àwàl. Nànti àku berencànà untuk menàmbàh làgi jumlàhnyà.

Di rumàh kostku yàng besàr itu, sekàràng bàru dihuni oleh tigà belàs oràng màhàsiswà berusià 19-22 tàhun yàng kebànyàkàn beràsàl dàri seberàng. Kebànyàkàn dàri merekà sebenàrnyà màsih sàling mengenàl àtàupun sàudàrà jàuh. Biàsàlàh, setelàh sàtu oràng meràsà cocok, ià làlu mempromosikànnyà kepàdà yàng làin. Merekàlàh penghuni àwàl rumàh kostku yàng bàru kubukà. Sebàgiàn dàri merekà membàwà komputer, bàhkàn televisi dàn VCD plàyer.

Sààt itu sebenàrnyà bukàn àwàl bulàn. Tidàk biàsànyà memàng àku dàtàng ke rumàh kost di sààt seperti itu. Hàl itu kusengàjà. àku hànyà ingin mengecek keàdààn. Sekàliàn melepàs kepenàtàn sehàbis belànjà di màl.Baca Selanjutnya

Lubangku Dihajar Lima Kontol

Pencarian Konten:

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs