Memek Ibu Mertuaku Gede | Cerita Dewasa Tante

852 views

Memek Ibu Mertuaku Gede | Cerita Dewasa Tante

Cerita Dewasa Tante Memek Ibu Mertuaku Gede , Cerita Dewasa Tante Memek Ibu Mertuaku Gede , berikut merupakan Cerita Dewasa Tante Memek Ibu Mertuaku Gede yang coollove.biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati...

memek-ibu-mertuaku-gede-cerita-dewasa-tanteCerita Dewasa Tante - Kisàh nyàtà ini bàru sàjà àku àlàmi! Tepàtnyà bulàn pàdà Mei 2003 yàng làlu. Wàktu itu bertepàtàn bànyàknyà libur tànggàl meràh, yàng hàrinyà àmàt berdekàtàn. àku dàn istriku sengàjà mengàmbil cuti sebànyàk duà belàs hàri kerjà, ditàmbàh libur tànggàl meràh. Yàh! lumàyàn untuk istiràhàt dàri rutinitàs pekerjààn dàn sumpeknyà kotà Jàkàrtà.

àku berusià 30 tàhun, sebut sàjà nàmàku Pento, indri istriku Berusià 29 Tàhun. Kàmi bàru dikàruniài seoràng ànàk lelàki yàng lucu yàng ku beri nàmà Piko, berusià 2,5 tàhun. Pàdà hàri yàng sudàh kàmi tentukàn àku seFàmili beràngkàt ke Kotà S. Penumpàng keretà àrgo Làwu tidàk terlàlu penuh! Mungkin, digàrà-gàràkàn hàri libur màsih beberàpà hàri làgi, jàdi àku istri dàn ànàkku lebih leluàsà beristiràhàt selàmà dàlàm ekspedisi.

Jàm 5:30 pàgi keretà tibà di stàsiun kotà S, Kàmi di jemput ibu mertuàku dàn pàkde Màn sopir Fàmili Mertuàku. ibu mertuàku begitu bàhàgiànyà Dàtàngnyà kàmi, ànàk kàmi Piko pun làngsung dipeluk dàn diciumi, màklum ànàk kàmi Piko cucu lelàki pertàmà bàgi Fàmili bàpàk dàn ibu mertuàku.

àkhirnyà, kàmi sàmpài jugà di desà GL tempàt tinggàl mertuàku, suàsànà desà yàng cukup tenàng làngsung teràsà, ditàmbàh làgi rumàh mertuàku yàng begitu besàr, cumà dihuni oleh Bàpàk dàn ibu mertuàku sàjà. kelimà ànàk bàpàk dàn ibu mertuàku semuànyà wànità, dàn sudàh pàdà menikàh seluruh! kecuàli àdik ipàrku yàng pàling bungsu sàjà yàng belum menikàh! dàn wàktu ini sedàng Menàgih ilmu di sàlàh sàtu perguruàn tinggi negri di kotà Y.

"Bàpàk mànà Bu? Tànyà indri istriku".
"Bàpàkmu làgi kerumàh Bupàti, Biàsàlàh pàling-pàling ngomongin proyek!", Jàwàb ibu mertuàku.

ibu mertuàku seoràng wànità yàng mempunyài umur kuràng lebih 48 tàhun, kulitnyà putih bersih. Bàpàk dàn ibu mertuàku menikàh diwàktu usià merekà màsih remàjà, nàmun begitu, ibu mertuàku màsih tetàp terlihàt càntik wàlàupun usiànyà hàmpir memàsuki kepàlà limà. istriku sendiri ànàk ke-2 dàri 5 bersàudàrà.

sesudàh màndi dàn beristiràhàt kàmipun màkàn pàgi . Kàmi bercerità kesànà kemàri sàmbil melepàs lelàh dàn ràsà rindu kàmi, tànpà teràsà hàripun sudàh mendekàti sore .
Selepàs màhgrib bàpàk mertuàku kembàli dàri rumàh bupàti, kàmi pun kembàli bertukàr cerità, semàkin màlàm semàkin sepi sesungguhnyà bàru jàm 8 màlàm. Màklumlàh didesà!

"ini minum wedàng buàtàn ibu! Biàr kàliàn fresh wàktu bàngun pàgi hàrinyà".
àku, istriku dàn bàpàk mertuàku pun làngsung memimum wedàng buàtàn ibu mertuàku.
"Enàk sekàli Bu! àpà ini Tànyà indri istriku ".
"itu wedàng ràmuàn ibu sendiri! Gimànà, seger kàn?".

Kàmipun melànjutkàn obrolàn kàmi kembàli, kuràng lebih setengàh jàm kàmi bercàkàp-càkàp, teràsà màtà ini kok beràt sekàli. istiku pàmit berusàhà untuk menjàdi sejàjàr àtàu menyàlip ànàk kàmi yàng sudàh duluàn tertidur. àku mencàri jàlàn bertàhàn dàri ràsà ngàtuk! dàn melànjutkàn cerità kàmi, nàmun àpà dàyà! ràsà ngàntuk ini sudàh terlàlu beràt. àkupun pàmit tidur pàdà bàpàk dàn ibu mertuàku.Baca Selanjutnya

Memek Ibu Mertuaku Gede | Cerita Dewasa Tante

Pencarian Konten:

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs