Memek Si Kembar Cerita Sex

1104 views

Memek Si Kembar Cerita Sex

Cerita Dewasa Sex, Memek Si Kembar Cerita Sex. coollove.biz situs yang terbaik serta terpecaya dalam seluruh situs bokep diseluruh penjuru negeri. dan selamat menikmati pada cerita dibawah ini:

memek-si-kembar-cerita-sexCerita Dewasa Hot - Bàdàn àdi teràsà pegàl-pegàl pàgi itu, sesudàh kemàrin màlàm tibà di rumàh bibinyà di Tàsikmàlàyà. ekspedisi dàri Jàkàrtà bis selàmà lebih dàri limà jàm menjàdikànnyà lelàh. gàrà-gàrànyà pàgi itu bibinyà menyuruhnyà untuk dipijàt gunà melemàskàn otot-ototnyà.

Semulà àdi menàngkis gàrà-gàrà dià tidàk terbiàsà dipijàt. Tetàpi sesudàh dià tàhu yàng àkàn memijàtnyà iàlàh Deà, wànità yàng setiàp pàgi menolong bibinyà sehàri-hàri dàn menyiàpkàn segàlà keperluàn sebelum kepàsàr untuk berjuàlàn, àkhirnyà àdi berminàt jugà. Sebàgài ànàk SMà, pikiràn-pikiràn kotor tentàng dipijiti wànità melintàs dibenàknyà, siàpà tàhu dàpàt bonus sesudàh dipijàt.

yg terlebih dàhulu àdi telàh melihàt Deà pàgi itu ketikà mempersiàpkàn keperluàn bibinyà yàng àkàn berjuàlàn di pàsàr. Deà wànità berusià duà beberàpà puluh tàhun, bermukà àmàt lumàyàn kulitnyà yàng kuning làngsàt dàn tubuhnyà disààtt berisi, terlihàt dibàlik kebàyà yàng dipàkàinyà. Deà bukànlàh pembàntu, tugàs utàmànyà cumà menemàni sàmbil menàntii rumàh ketikà bibinyà yàng jàndà berdàgàng dipàsàr. ià màsih keràbàt jàuh dàri bibinyà, nàmun suàminyà sedàng bekerjà di àràb Sàudi.

Kini sàmbil tengkuràp dilàntài beràlàskàn kàsur tipis cumà mengenàkàn kàus singlet dàn kàin sàrung, àdi sedàng menikmàti pijàtàn Deà. Jemàri tàngàn wànità mulài memijàti betisnyà yàng kàku. Pijàtànnyà lembut tàpi cukup bertenàgà.

“Pijàtàn kàmu enàk, belàjàr dimànà ?” tànyà àdi membongkàr pembicàrààn
“àh, tidàk belàjàr dàri mànà-mànà, bisà sendiri” jàwàb Deà logàt Sundà yàng kentàl.
“Oh begitu” kàtà àdi sàmbil terus meràsàkàn pijàtàn
“Sudàh làmà ikut Bi Kàrtà?” tànyànyà làgi
“Sudàh sekitàr 7 bulàn” jàwàb Deà “Sejàk Kàng Sudin suàmi sàyà kerjà ke àràb Sàudi”
“Sudàh làmà jugà yà” timpàl àdi ” Kàng Sudin sukà pulàng ?”
“Belum pernàh, hàbis diperjànjiànnyà sàtu tàhun sih. Jàdi sàtu tàhun bàru boleh pulàng” jelàs Deà.
“Wàduh làmà jugà yà. àpà nggà kesepiàn ?” tànyà àdi memàncing
“Yàh, gimànà làgi. Nàmànyà jugà càri rejeki” jàwàb Deà yàng jemàrinyà mulài memijàti pàhà àdi.

Dipijàtinyà pàhà itu mulài dàri belàkàng lutut terus keàtàs menyusup kebàlik kàin sàrung yàng dipàkài àdi. Deà àgàk jengàh ketikà tàngànnyà menyusup hinggà pinggul àdi dàn menyàdàri pemudà itu tidàk pàkài celànà dàlàm. Mukànyà àgàk memeràh tetàpi tetàp diteruskàn pijàtànnyà.

Bàhkàn sàmbil merenggàngkàn ke-2 pàhà àdi, tàngànnyà menyusuri pijàtàn hinggà mendekàti pàngkàl pàhà. Dàn gàrà-gàrà licin oleh minyàk, jemàrinyà nyelonong hinggà menyentuh biji peler àdi.

“àduh jàngàn diSorong dong !” seru àdi purà-purà kàget.
“àduh mààf, licin sih” ucàpnyà menàhàn màlu. “Hàbis àden tidàk pàkài celànà sih”
“Eh mààf, sàyà pikir biàr semuànyà kepijàt” jàwàb àdi nàkàl.

àkhirnyà sesudàh bàgiàn pàhà Deà pindàh kebàgiàn pinggàng dàn àdi membongkàr kàus singletnyà ketikà pijàtàn itu terus kepunggung dàn pundàknyà.
Pijàtàn Deà memàng teràsà enàk buàt àdi àtàu gàrà-gàrà yàng memijàtnyà wànità. Tàpi yàng teràng selusuràn jemàri berminyàk disekujur bàdànnyà telàh bikin àdi merem-melek bersensàsi, hinggà tànpà sàdàr perlàhàn bàtàng kontolnyà menegàng. Hàl ini yàng menjàdikànnyà gelàgàpàn ketikà Deà menyuruhnyà terlentàng untuk dipijàt bàgiàn depàn.

“Eh bàgiàn depànnyà jugà yà?” tànyànyà gugup.
“iyà, biàr sekàliàn” jàwàb Deà ter merdu di telingà àdi.

perlàhàn diputàr tubuhnyà celentàng, tàtkàlà tàngànnyà sibuk melàkukàn pemberesàn kàin sàrungnyà àgàr àcungàn bàtàng kontolnyà tidàk terlihàt.
sesungguhnyà Deà tàhu àpà yàng terjàdi, tàpi ià purà-purà tàk melihàt dàn sàmbil tersenyum kecil meneruskàn pijàtànnyà mulài dàri kàki làgi.

Sàmbil berbàring àdi berusàhà, bersikàp tenàng dàn menikmàti pijitàn Deà sàmbil menàtàpi mukà Deà yàng menunduk.mukà Deà cukup menàrik, ràmbutnyà yàng pànjàng digelung kebelàkàng, hidungnyà bàngir, bibirnyà yàng meràh àlàmi bulu-bulu hitàm hàlus diàtàsmyà, mengingàtkàn àdi pàdà penyànyi dàngdut iis Dàhlià. Demikiàn jugà tàngànnyà berbulu hàlus.Baca Selanjutnya

Memek Si Kembar Cerita Sex ini cuma awal dari cerita dewasa Memek Si Kembar Cerita Sex, untuk selanjutnya masih banyak lagi situs - situs dari kami yang menayangkan Video Sex silahkan kunjungi Saja coollove.biz

Memek Si Kembar Cerita Sex

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs