Ngentot Memek Terus

1570 views

Ngentot Memek Terus

Cerita Dewasa Hot Ngentot, Cerita Dewasa Sex Ngentot, berikut merupakan Cerita Sex Ngentot Seks yang coollove.biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati...

ngentot-memek-terusCerita Sex - àku terbàngun kàrenà hp ku berdering. Kulihàt Dinà, àbg yàng kugàràp tàdi màlàm, màsih terlelàp. Toketnyà yàng montok bergeràk seiring dengàn tàrikàn nàpàsnyà. Pengen àku menggelutinyà làgi, tetàpi temànku àrdi sedàng menunggu diujung hp. àku keluàr kàmàr supàyà Dinà gàk tergànggu dengàn pembicàràànku. “Bàru bàngun yà”, terdengàr suàrà àrdi diujung sànà. “Iyà, màu ngàpàin pàgi gini dàh nelpon, màsih ngàntuk”, jàwàbku. “Gini àri bàru bàngun, udàh jàm 10 nih. Pàsti ngegàràp àbg yà”. “Là iyà làh”, jàwàbku. “àdà àpà”. “Tukeràn àbg yuk, àku semàlàm màin àmà pembàntu sebelàh”. “Pembàntu? emàngnyà gàk àdà cewek yàng làin”, kàtàku, ràdà kesel.

Màsàk Dinà màu dituker àmà pembàntu. “Tunggu dulu, biàr pembàntu ànà càntik kàyà ànàk gedongàn. Bodinyà montok bànget dàn nàpsunyà gede bànget, màunyà terus2àn màin. Kàmu pàsti puàs làh màin àmà dià”. “Màsàk sih, kàlo cewekku Dinà, ànàk sekolàhàn, montok dàn binàl kàlo di rànjàng”, jàwàbku làgi. “Yà udàh, kità tukeràn àjà, màu enggàk. Kàlo màu àku àmà ànà càbut kerumàhmu sekàràng”. àku tertàrik jugà dengàn tàwàràn, pengen jugà àku ngeliàt kàyà àpà sih pembàntu yàng kàtànyà kàyà ànàk gedongàn, “Ok, dàteng àjà”. Pembicàrààn terhenti. àku kembàli ke kekàmàr.

Dinà udàh bàngun. “àdà àpà kà, màu màen làgi gàk”, kàtànyà sàmbil tersenyum. “Belum puàs semàlem yà Din. Temen kàkà tàdi nelpon ngàjàkin kàkà tuker pàsàngàn. Dinà màu gàk màen àmà temennyà kàkà. Dià jugà àhli kok nggàràp cewe àbg kàyà Dinà”, jàwàbku. “Kàlo nikmàt yà Dinà sih màu àjà”, Dinà bàngun dàri tempàt tidur dàn màsuk kàmàr màndi. àku menyusulnyà.

Sebenàrnyà àku nàpsu làgi ngeliàt Dinà yàng màsih telànjàng bulàt, tetàpi kàrenà ànà màu dàteng yà àku tàhàn àjà nàpsuku. Kità màndi sàmà sàmbil sàling menyàbuni sehinggà kontolku ngàceng làgi. “Kà, kontolnyà ngàceng làgi tuh, màen làgi yuk”, àjàk Dinà sàmbil ngocok kontolku. “Kàn Dinà màu màen àmà temennyà kàkà, nànti àjà màennyà. Temen kàkà àmà ceweknyà làgi menuju kemàri”, jàwàbku. Sehàbis màndi, kità sàràpàn dulu. Dinà tetep àjà bertelànjàng bulàt sementàrà àku cumà pàke celànà pendek sàjà. Selesài màkàn àku menàrik Dinà ke sàung dipinggir kolàm renàng yàng àdà dibelàkàng rumàhku. Dinà kupeluk dàn kuciumi sementàrà tàngànku sibuk meremes2 toket montoknyà. Dinàpun gàk màu kàlàh, kontolku digosok2nyà dàri luàr celànà ku.

Sedàng àsik, àrdi dàn ànà dàtàng. àrdi sudàh biàsà kàlo màsuk rumàhku làngsung nyelonong àjà kedàlem, kàrenà kàmi punyà kunci rumàh màsing2. ànà ternyàtà càntik jugà, seperti bintàng sinetron berdàràh àràb yàng àku lupà nàmànyà. ànà màke pàkeàn ketàt, sehinggà toketnyà yàng besàr tàmpàk sàngàt menonjol. Pàntàtnyà yàng besàr jugà tàmpàk sàngàt menggàiràhkàn. ànà terkejut melihàt Dinà yàng bertelànjàng bulàt. Kuperkenàlkàn Dinà pàdà àrdi, àrdi làngsung menggàndeng Dinà màsuk ke rumàh.Baca Selanjutnya

Ngentot Memek Terus

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs