Ngentotin Mantan Pacar Cerita Sex

1720 views

Ngentotin Mantan Pacar Cerita Sex

Cerita Dewasa Sex, Ngentotin Mantan Pacar Cerita Sex. coollove.biz situs yang terbaik serta terpecaya dalam seluruh situs bokep diseluruh penjuru negeri. dan selamat menikmati pada cerita dibawah ini:

ngentotin-mantan-pacar-cerita-sexCerita Dewasa Hot - Pànggil sàjà àku Ditto, 28 tàhun. àku sekàràng tinggàl di àustràlià dàn bekerjà di perusàhààn iT industry group yàng cukup terpàndàng di sini. àku hidup di negàrà kàngguru ini lebih dàri 10 tàhun làmà-nyà. Sejàk tàmàt dàri SMà di sàlàh sàtu kotà di Jàwà, oràng tuà-ku làngsung mengirimku untuk menimbà ilmu di sini.

Màritàl stàtus àku tàtkàlà ini màsih belum menikàh, sesudàh lebih dàri 2 tàhun làmà-nyà àku putus jàlinàn pàcàr teràkhirku. jàlinàn kàmi telàh diàdàkàn lebih dàri 5 tàhun di àustràlià, dàn teràkhir kàmi sempàt menggeràkkàn jàlinàn jàràk jàuh (long distànce relàtionship) hàmpir 6 bulàn làmà-nyà (indo - àustràlià), sàmpài kàmi sàdàr bàhwà jàlàn hidup yàng kàmi pilih telàh tidàk sàmà. Kàmi putus bàik-bàik, dàn sàling menghormàti pilihàn kàmi màsing-màsing. Nàmun hàrus àku àkui bàhwà peràsààn sedih, sàkit, kecewà, dàn kehilàngàn pàstilàh àdà sejàk itu. Tàpi sekàràng àku dàn dià sudàh 'move-on', ànd get over with it. àku sekàràng lebih menkonsentràsikàn diri-ku kepàdà kàrir, sertà jugà ràncàngàn màsà depàn àku.

wàktu ini pulà àku sedàng menggeràkkàn jàlinàn kàsih kàkàk eks pàcàr-ku ini, dàn jàlinàn kàmi ini tidàk bànyàk oràng yàng tàu. Kàmi menggeràkkàn jàlinàn ini betul-betul 'bàckstreet' dàri Fàmili-nyà. Kàmi tidàk tàu bàgàimànà nànti kàlo ràhàsià ini terbongkàr, dàn kàmi yàkin suàtu hàri nànti ràhàsià ini pàsti terbongkàr jugà àntàrà Fàmili-nyà yàng found out sendiri-nyà àtàu kàmi yàng àkàn bukà mulut sendiri.

Begitulàh singkàt cerità tentàng àku sekàràng ini. Sekàràng àku ingin menceritàkàn cerità flàsh bàck sàtu tàhun yàng làlu.

Sebutkàn sàjà nàmà eks pàcàr-ku Lisà. Umur-nyà 5 tàhun lebih mudà dàri àku. Lisà dàtàng dàri Jàkàrtà. Oràng-nyà mànis, wàrnà kulit-nyà sàwo màtàng, bulu pelipit màtà-nyà tebàl, bibir-nyà tipis dàn mungil. Dià jugà memiliki sepàsàng spàrkling eyes, dàn nice & beàutiful hàir. àku sukà sekàli mencium dàn làkukàn belààni ràmbut-nyà kàlo dià sedàng tidur dià dàdà-ku. Dià oràng yàng àku pàling àku sàyàng, dàn pàling àku treàsure wàktu itu.

Frànkly speàking, selàmà 5 tàhun terkàit -nyà, kàmi àktif dàlàm bercintà seksuàl. i wàs à virgin, ànd she wàs à virgin too. cerità yàng tidàk pernàh àku lupàkàn seumur hidup àku. Kàmi bisà bercintà 4 sàmpài 5 kàli dàlàm seminggu. Tergàntung situàsi kàmi. Kàmi berpàcàràn ketikà jàmàn kàmi kuliàh, jàmàn di mànà kità màsih sukà berhàppy-hàppy istilàh-nyà, jàdi kàmi bànyàk wàktu luàng dàn tidàk àdà bebàn sertà àpà pun. Pàdà wàktu itu àku bàru memàsuki tàhun pertàmà màster degree-ku dàn Lisà bàru memulài tàhun pertàmà semester duà bàchelor degree.

jàlinàn seksuàl kàmi iàlàh jàlinàn seksuàl yàng sehàt, tiàp 1.5 tàhun sekàli àku senàntiàsà menemàni Lisà untuk ke clinic untuk check rutin Pàp Smeàr. We were à very hàppy couple.

Lisà memiliki seoràng kàkàk, nàmà-nyà Kàren. Kàren jugà kuliàh di sini, dàn 2 tàhun lebih tuà dàri Lisà. Jàdi bàsicàlly 3 tàhun lebih mudà dàri àku. Pàdà wàktu itu Kàren trànsfer kuliàh dàri Jàkàrtà ke àustràlià. Lisà terlebih dàhulu yàng kuliàh di àustràlià.Baca Selanjutnya

Ngentotin Mantan Pacar Cerita Sex ini cuma awal dari cerita dewasa Ngentotin Mantan Pacar Cerita Sex, untuk selanjutnya masih banyak lagi situs - situs dari kami yang menayangkan Video Sex silahkan kunjungi Saja coollove.biz

Ngentotin Mantan Pacar Cerita Sex

Tags: #Bokep online

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs